[1]
Reza Aprilia Resterina, Makbul Muksar, and Insih Kawedhar, “Peningkatan Pemahaman Konsep FPB dan KPK Melalui Penerapan Model Problem Based Learning Berbantu Media Dakon FK Pada Siswa Kelas IV SDN 2 Sumberingin”, Akad, vol. 5, no. 1, pp. 102–115, Jun. 2023.